Smart'Flore

Oeillet saxifrage

Petrorhagia saxifraga subsp. saxifraga

Famille des Caryophyllaceae