Smart'Flore

Saxifrage cotyl├ędon

Saxifraga cotyledon L.

Famille des Saxifragaceae