Smart'Flore

Saxifraga rotundifolia var. insularis Briq.

Famille des Saxifragaceae